Direcția pentru Agricultură Județeană Teleorman

Prima pagină \ Despre Noi \ O.S.P.A. \ Regulament Intern

Regulament Intern

Regulament intern de organizare şi funcţionare al Oficiului de Studii Pedologice şi Agrochimice Teleorman

A. Norme de funcţionare ale Oficiului de Studii Pedologice şi Agrochimice Teleorman

Oficiul de studii pedologice şi agrochimice Teleorman are sarcini ce decurg din Ordinul nr. 278/2011 – Programul naţional de monitorizare sol-teren pentru agricultura, privind elaborarea de studii pedologice şi agrochimice, precum şi realizarea şi reactualizarea periodica a Sistemului naţional şi judeţean de monitorizare sol-teren pentru agricultura.

 

Art.1. – (1) Oficiul de Studii Pedologice şi Agrochimice Teleorman este organizat şi funcţionează în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 238 din 27.12.2011 privind aprobarea Regulamentului – cadru de organizare şi funcţionare a oficiilor de studii pedologice şi agrochimice teritoriale, structura organizatorică şi atribuţiile acestor instituţii.

 

CAPITOLUL I: Organizarea şi funcţionarea Oficiului de Studii Pedologice şi Agrochimice Teleorman

 

Art.2. – Oficiul de Studii Pedologice şi Agrochimice Teleorman este organizat şi funcţionează în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 751/21.07.2010, art. 6, privind unele masuri pentru îmbunătăţirea activităţii Direcţiilor pentru Agricultura judeţene şi a municipiului Bucureşti, precum şi a altor unităţi agricole, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Hotărârii Guvernului nr. 725/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale.

 

Art.3. – (1) Oficiul de Studii Pedologice şi Agrochimice Teleorman este instituţie publică cu personalitate juridică, în subordinea Direcţiei pentru Agricultură A Judeţului Teleorman, şi are denumirea prevăzută în anexa la Hotărârea Guvernului nr. 751/2010.

(2) Coordonarea tehnică a Oficiului de Studii Pedologice şi Agrochimice Teleorman se asigură de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, iar cea stiinţifică, de Institutul Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie şi Protecţia Mediului în Agricultură – ICPA Bucureşti, denumit în continuare ICPA.

 

Art.4. – (1) Directorii executivi ai direcţiilor pentru agricultură judeţene vor încheia contracte privind elaborarea de studii pedologice şi agrochimice pentru suprafaţa agricolă a judeţului, indiferent de forma de proprietate asupra terenurilor agricole, necesare realizării şi reactualizării periodice a Sistemului judeţean de date, conform Ordinului nr. 278/2011.

(2) Pentru realizarea prevederilor alin. (3) direcţiile pentru agricultură judeţene vor sprijini OSPA pentru asigurarea fondurilor necesare bunei funcţionări şi realizarea obiectivelor prevăzute în prezentul ordin.

 

Art.5. – Oficiul de Studii Pedologice şi Agrochimice Teleorman va funcţiona pe baza prezentului Regulament de organizare şi funcţionare întocmit pe baza Ordinului nr. 238 din 27.12.2011 privind aprobarea Regulamentului –cadru de organizare şi funcţionare a oficiilor de studii pedologice şi agrochimice tertiroale, structura organizatorică şi atribuţiile acestor instituţii, cu respectarea tuturor prevederilor legale, în domeniu.

 

CAPITOLUL II: Atribuţiile Oficiului de Studii Pedologice şi Agrochimice Teleorman

 

Art.6. – (1) OSPA sunt instituţii publice finanţate din venituri proprii.

(2) De la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, în baza contractelor încheiate cu direcţiile pentru agricultură judeţene, se alocă fonduri pentru finanţarea cheltuielilor anuale necesare:

 • elaborării studiilor pedologice şi agrochimice pentru Sistemului naţional de monitorizare sol-teren şi banca de date aferentă pentru agricultură;
 • participării reprezentanţilor OSPA la întrunirea organismelor internaţionale de specialitate;
 • realizării şi reactualizării periodice a Sistemelor judeţene de date;

(3) Veniturile proprii se constituie şi din fonduri atrase de la alţi beneficiari, decăt cei prevăzuţi la alin (2), pentru:

 • studii pedologice şi încadrarea terenurilor agricole în clase de calitate, în vederea furnizării datelor necesare sistemului de impozite şi taxe pentru stabilirea corectă a obligaţiilor fiscale ale contribuabililor pe teritorii administrative şi la nivel de deţinător;
 • studii pedologice şi de bonitare a terenurilor agricole, în scopul stabilirii sarcinilor ce revin asupra terenurilor agricole ca urmare a circulaţiei juridice a acestora;
 • studii pedologice şi bonitarea terenurilor agricole, în vederea concesionării, arendării, comasării parcelelor pe proprietari/exploataţii, obţinerea creditului ipotecar;
 • documentaţii de evaluare a terenurilor agricole potrivit legii;
 • studii de evaluare, prognoză şi avertizare pentru determinarea efectelor economice şi ecologice ale lucrărilor de îmbunătăţiri funciare, precum şi pentru terenurile degradate;
 • studii pedologice pentru fundamentarea proiectelor privind impactul unor însuşiri ale solului asupra obiectivelor social-economice;
 • studii de impact şi ale bilanţului de mediu pentru obţinerea autorizaţiei de mediu, potrivit prevederilor legale;
 • studii de specialitate privind poluarea solului;
 • studii pedologice necesare aplicării prevederilor legale pentru scoaterea definitivă sau temporară a terenurilor din circuitul agricol şi stabilirea corectă a taxelor aferente;
 • studii pedologice necesare aplicării prevederilor legale pentru
 • schimbarea categoriei de folosinţă a terenurilor;
 • analizarea şi eliberarea avizului pentru documentaţiile întocmite de beneficiari, necesare în vederea obţinerii avizelor pentru schimbarea categoriei de folosinţă a terenurilor;
 • documentaţiile de schimbare a categoriei de folosinţă a terenurilor agricole;
 • studii pedologice pentru silvicultură;
 • studii de specialitate pentru agricultura ecologica;
 • studii pedologice pentru fundamentarea proiectelor de redare în circuitul productiv a terenurilor degradate şi poluate sau pentru prevenirea şi combaterea aridizării;
 • studii de specialitate pentru înfiinţarea plantaţiilor de livezi, vii, amenajări orizicole şi legumicole, silvice şi piscicole şi alte amenajări agrosilvice;
 • studii şi analize de sol specifice privind calitatea terenurilor, poluarea mediului şi altele, solicitate de autorităţile centrale pentru mediu, agricultură, finanţe, industrie şi comerţ, transporturi, dezvoltare şi prognoza, etc.
 • studii agrochimice pentru utilizarea raţională şi eficientă a îngrăşămintelor şi amendamentelor;
 • studii agropedologice privind exploatarea raţională şi eficientă a terenurilor agricole;
 • studii de planificare a utilizării optime a terenurilor agricole;
 • analize de sol, plantă, îngrăşăminte, reziduuri de pesticide din sol şi plantă;
 • analize privind calitatea produselor agricole, în raport cu calitatea solurilor, a apei de irigat, a feritilizării şi tratamentelor fitosanitare;
 • servicii de consultanţă şi extensie;
 • supravegherea şi controlul privind respectarea legilor cu privire la protecţia solului;
 • supravegherea şi controlul modului de aplicare şi respectare a reglementărilor privind utilizarea îngrăşămintelor;
 • studii speciale privind aplicarea dejecţiilor lichide si solide pe terenurile agricole;
 • studii speciale privind aplicarea nămolurilor de epurare ca îngrăşământ pe terenurile agricole;
 • implementarea si monitorizarea la nivelul judeţului a directivei nitraţilor si nitriţilor.
 • alte analize care privesc solul, plantele, apa de irigat, îngrăşămintele şi amendamentele.
 • îndeplinirea oricăror alte atribuţii în domeniul fondului funciar.

 

Art.7. – Activităţile prevăzute la art. 6 alin. (2) şi (3) constituie obiectul de activitate al OSPA

 

Art.8. – Soldul anual rezultat din execuţia bugetului OSPA rămâne la dispoziţia acestora, urmând a fi folosit în anul următor cu aceeaşi destinaţie.

 

Art.9. – Studiile şi cercetările elaborate în conformitate cu prevederile art. 6 alin (3) se întocmesc potrivit cerinţelor beneficiarului, prin contracte, în acord cu metodologiile de elaborare specifice, aprobate de legislaţia în vigoare.

 

Art.10. – Studiile pedologice şi agrochimice care fac obiectul Sistemului de monitorizare sol-teren pentru agricultură, realizate prin contractare cu direcţiile pentru agricultură judeţene se vor elabora potrivit Normelor de conţinut, aprobate prin ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale

 

Art.11. – Studiile pedologice şi agrochimice întocmite, precum şi sistemul judeţean de date sunt folosite de direcţiile pentru agricultură judeţene, pentru fundamentarea acţiunilor specifice stabilite de Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 38/2002 privind întocmirea şi finanţarea studiilor pedologice şi agrochimice şi finanţarea Sistemului naţional de monitorizare sol-teren pentru agricultură, precum şi sol-vegetaţie forestieră pentru silvicultură, aprobată prin Legea nr. 444/2002, cu modificările şi completările ulterioare.

 

Art.12. – Realizarea şi/sau reactualizarea studiilor pedologice şi agrochimice şi a sistemelor judeţene de date se fac de OSPA, potrivit reglementărilor tehnice specifice..

 

Art.13. – Studiile pedologice şi agrochimice şi informaţiile din sistemul judeţean de date, aflate la OSPA, reprezintă bun proprietate publică şi sunt accesibile contra cost persoanelor fizice şi juridice interesate, cu excepţia cazurilor reglementate potrivit prevederilor legale.

 

Art.14. – (1) Datele din Baza de date a sistemelor de monitorizare sol-teren pentru agricultură, realizată de către OSPA, se transmit la ICPA.

(2) ICPA, integrează Baza de date a sistemelor de monitorizare sol-teren pentru agricultură în Sistemul naţional de monitorizare sol-teren şi realizează Banca de date pedologice pentru agricultură.

(3) Software-ul de gestiune a bazelor de date de monitorizare sol-teren pentru agricultură şi de expertiză pentru elaborarea studiilor pedologice, precum şi consultanţa şi asistenţă tehnică pentru utilizarea acestui software, utilizat de OSPA, se asigură de către ICPA.

 

Art.15. – Datele şi informaţiile din Sistemul judeţean de date, vor fi predate de către OSPA la ICPA, în format electronic, în vederea integrării în Sistemul naţional de monitoring sol-teren pentru agricultură.

 

Art.16. – Datele şi informaţiile din Sistemul de monitorizare sol-teren pentru agricultură, actualizate, vor fi puse la dispoziţia Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, de către ICPA, anual sau la cerere, fără plată.

 

Art.17. – Salarizarea personalului OSPA se face în conformitate cu legislaţia privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.

 

Art.18. – Compartimentul analize de laborator din cadrul OSPA funcţionează pentru analize specifice obiectului de activitate cu avizul favorabil din partea ICPA şi cu respectarea prevederilor legale în vigoare

 

Art.19. – Controlul interlaboratoare şi avizarea funcţionării compartimentului analize de laborator din cadrul OSPA se vor efectua anual, contra cost, de către ICPA

 

Art.20. – La solicitarea direcţiei pentru agricultură judeţene, specialiştii OSPA, acordă sprijin pentru constatarea contravenţiilor privind exploatarea, întreţinerea, reparaţiile şi protecţia amenajărilor de îmbunătăţiri funciare şi controlează modul în care sunt respectate normele privind evidenţa, protecţia, folosirea şi ameliorarea fondului funciar de către toţi deţinătorii de terenuri cu destinaţie agricolă, indiferent de forma de proprietate.

Art.21. – (1) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin direcţiile de specialitate, verifică prin sondaj calitatea studiilor pedologice şi agrochimice şi modul de tarifare.

(2) În cazul constatării de abateri de la metodologia aprobată MADR va dispune refacerea acestora, pe cheltuiala proprie a OSPA.

 

Art.22. – (1) Directorul OSPA va fi desemnat prin concurs organizat de direcţia pentru agricultură judeteană.

(2) În cadrul comisiei de concurs, vor participa, un reprezentant al ICPA şi un reprezentant al Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

 

Art.23. – Anual direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti vor contracta cu OSPA elaborarea de studii pedologice şi agrochimice şi realizarea/reactualizarea sistemelor judeţene de date, în limita sumelor alocate cu această destinaţie.

 

Art.24. – Perfecţionarea personalului din cadrul OSPA se realizează prin cursuri de perfecţionare pe domeniile de interes, prin participarea la congrese, conferinţe, simpozioane, mese rotunde cu tematică agricolă şi de protecţia mediului şi alte forme de perfecţionare necesare aplicării prevederilor legislative: financiar-contabil, resurse umane, securitatea şi sănătatea în muncă, prevenirea incendiilor, modalităţi de intervenţie în situaţii de urgenţă, circulaţie pe drumurile publice etc. Contravaloarea participării la formele de perfecţionare a personalului se suporta din bugetul de venituri şi cheltuieli al OSPA.

 

CAPITOLUL III: Structura organizatorică a Oficiului de Studii Pedologice şi Agrochimice Teleorman

 

Art.25. – Oficiul de Studii Pedologice şi Agrochimice Teleorman cuprinde în structura sa organizatorică, după caz, în limita numarului de personal aprobat prin statul de funcţii, următoarele compartimente:

a) compartiment de studii pedologice, de bonitare a terenurilor agricole şi de utilizare raţională a resurselor de teren;

b) compartiment de monitorizare şi fond funciar;

c) compartiment de studii agrochimice;

d) compartiment analize de laborator (pentru: sol, apă, plantă, produse agroalimentare şi alte analize specifice obiectului de activitate);

e) compartiment cartografie, multiplicare, difuzare;

f) compartiment financiar-contabil, personal, salarizare, juridic, administrativ.

 

Art.26. – Pe baza prezentei structuri organizatorice OSPA va întocmi organigrama cu compartimentele prevăzute la alin (1). În corelare cu numărul de posturi aprobat se pot comasa doua sau mai multe compartimente.

 

Art.27. – Conducerea OSPA este asigurată de director, care coordonează şi răspunde de întreaga activitate şi de contabil-şef, care răspunde de activitatea financiar-contabilă.

 

Art.28. – Direcţiile de specialitate din cadrul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale vor urmări aplicarea prevederilor prezentului ordin.

 

Art. 29. – Prezentul Regulament de organizare si funcţionare produce efecte începând cu data de 03.01.2013.

 

CAPITOLUL IV

B. Norme de desfăşurare a procesului de muncă şi de disciplină la locul de muncă.

 

1. Compartiment analize de laborator (pentru: sol, apă, plantă, produse agroalimentare şi alte analize specifice obiectului de activitate)

 

 1. Specialiştii OSPA – vor executa lucrări de specialitate, de calitate, fiecare răspunzând sub semnătură privată.
 2. Analizele efectuate în laborator, vor fi întocmite şi interpretate de coordonatorul Compartimentului analize de laborator, care le va preda pentru întocmirea studiului sub semnătură privată.
 3. Fiecare analiză chimică în domeniul pedologie, agrochimie, poluare se va lucra în baza instrucţiunilor ICPA, conform standardelor în vigoare.
 4. Introducerea în laborator a probelor de sol aduse din teren se va face pe baza unui borderou de probe, care vor fi trecute în ordine cronologică într-un registru „Inventarierea probelor” de către şeful Compartimentului analize de laborator. Acest registru se întocmeşte anual.
 5. Pregătirea probelor în vederea analizei se face prin mojarare.
 6. Analizarea probelor se va face atunci când proba adusă are umiditatea optimă.
 7. Aparatura din laborator în momentul citiri analizei trebuie să fie la parametrii optimi de funcţionare, pentru a nu dă eroare ceea ce presupune verificarea aparatului înainte de a adăuga proba pentru analiză şi citire.
 8. Aparatura cât şi ustensilele de sticlă folosite pentru analize trebuiesc întreţinute în stare perfectă de curăţenie, pentru a nu da erori de citire pe o parte, dar şi pentru o performanţă a lor cât mai îndelungată.
 9. Pentru o conlucrare deosebită, în efectuarea calitativă a analizelor chimice şi fizice, în laborator, care este punctul de lucru hotărâtor, trebuie să domine:
  • Organizarea, Ordinea, Disciplina.
 10. Personalul care alcătuieşte echipa acestui compartiment, trebuie să respecte indicaţiile de determinare a analizelor chimice şi fizice ale ICPA.
 11. În laborator, deoarece se lucrează cu acizii de diferite grade de toxicitate:
  • Nu se mănâncă,
  • Nu se bea,
  • Nu se fumează,
  • Nu se lucrează altceva, decât lucrări care fac obiectul acestui compartiment.
 12. Personalul din laborator trebuie să poarte halat, părul strâns şi pe cap ceva acoperitor, încălţăminte comodă.
 13. Personalul din laborator nu are voie să părăsească locul de muncă decât cu avizul şefului Compartimentului analize de laborator, deplasarea personalului din acest sector, în alt compartiment nu se face decât în interes de serviciu.
 14. Personalul din laborator trebuie să respecte cele 8 ore de lucru zilnice 800-1600.
 15. Beneficiază de o pauza de masa de 15 minute, pauza care este inclusă în timpul normal de lucru. Masa se va servi în bucătăria unităţii.
 16. Orice defecţiune sau întrerupere a procesului de lucru se anunţă şefului Compartimentului analize de laborator, care mai departe transmite directorului.
 17. În timpul liber, care intervine în procesul de derulare a analizelor nu vor fi alte preocupări decât studierea în vederea perfecţionării personalului.
 18. Zilnic se va menţine ordinea şi curăţenia.
 19. Săptămânal se vă face o curăţenie generală a compartimentului.
 20. În fiecare zi se va verifica la plecare scoaterea din priză a fiecărui aparat care a fost sub tensiune.
 21. Sunt interzise conflictele între persoane sau alte discuţii decât cele profesionale în timpul serviciului.
 22. Salariaţii OSPA răspunde solicitării şefului ierarhic superior – Directorul OSPA – în vederea curăţeniei şi întreţinerea sediului cât şi a curţi pe care o are.
 23. Orice problemă organizatorică, de disciplină, care duce la perturbarea activităţii din compartiment, va fi adusă la cunoştinţă directorului, de către personalul din compartiment.
 24. Între personalul din compartiment trebuie să existe respect reciproc şi profesional. Orice abatere de acest fel se sancţionează conform Codului muncii.
 25. Pentru a se defini răspunderea la locul de muncă a fiecăruia dintre angajaţi, se v-a proceda în felul următor:
  • Probele care urmează a fi analizate se vor împărţi pe persoană, vor fi trecute în caietul personal sub semnătură. Deci fiecare vă analiza un număr de probe conform procesului tehnologic de la început până la efectuarea buletinului de analiză.
  • Întreg procesul tehnologic din compartimentul laborator se va face după un program anual bine stabilit de şeful Compartimentului analize de laborator, inginerul pedolog şi directorul unităţii.
   Programul poate suferi modificări în funcţie de comenzile primite la unitate, ceea ce presupune prelungirea programului de lucru după orele 1600.
  • coordonatorul Compartimentului analize de laborator răspunde de calitatea lucrărilor efectuate.
 26. Execută instructajul privind normele de PM şi PSI la salariaţii din O.S.P.A. Teleorman şi verifică respectarea acestora de către salariaţii O.S.P.A. Teleorman, conform perfecţionării pentru ocupaţia de inspector cu protecţia muncii (certificat de absolvire nr. 775/19.01.2009).

 

2. Compartiment de studii pedologice, de bonitare a terenurilor agricole şi de utilizare raţională a resurselor de teren

 

 1. Cuprinde atât ingineri, cât şi tehnicieni de specialitate. Execută lucrări de specialitate conform ordinului de funcţionare a OSPA, 278/2011.
 2. Se vor repartiza în fiecare an conform programului stabilit, lucrări pe persoană, în funcţie de specialitatea cât şi de salariul fiecăruia, respectiv numărul de OMC-uri pe care trebuie să-l realizeze.
 3. Fiecare persoană din acest compartiment va răspunde de calitatea, corectitudinea lucrării pe care o execută, o iscăleşte şi o va preda beneficiarului.
 4. Fiecare îşi va calcula un deviz estimativ, cât şi situaţia de plată pentru fiecare lucrare.
 5. Pentru fiecare lucrare în parte va exista un caiet cu observaţiile personale de pe teren, de la prelevarea probelor, precum şi cu lucruri deosebite care au fost observate pe parcursul efectuării lucrării respective.
 6. Fiecare specialist (pedolog) răspunde de calitatea şi corectitudinea lucrării efectuată.
 7. Beneficiază de o pauza de masa de 15 minute, pauza care este inclusă în timpul normal de lucru. Masa se va servi în bucătăria unităţii.
 8. Personalul din compartiment nu are voie:
  • Să mănânce, Să bea, Să fumeze în birou.
 9. Specialiştii din compartiment vor răspunde de curăţenia şi ordinea din compartiment şi de orice activitate la care sunt solicitaţi de către Director în problema gospodăririi şi curăţeniei din cadrul sediului, cât şi în curte.
 10. Personalul din compartiment trebuie să fie mereu preocupat în perfecţionarea profesională.
 11. Nu părăseşte nimeni locul de muncă fără a anunţa directorul OSPA. Deplasarea de la un compartiment la altul se face numai în interes de serviciu.
  Nici un salariat nu are voie să furnizeze date de specialitate, fără acordul Directorului.

 

3. Compartiment cartografie, multiplicare, difuzare

 

 1. Întocmeşte hărţi pentru studii pedologice.
 2. Întocmeşte hărţi pentru studii de bonitare a terenului.
 3. Întocmeşte hărţi pentru studii agrochimice.
 4. Întocmeşte hărţi pentru studii de poluare.
 5. Întocmeşte hărţi pentru perimetre de ameliorare.
 6. Menţine ordinea studiilor pe ani, şi specialităţi, Stochează bază de date de specialitate.
 7. Menţine secretul acestora.
 8. Nu are voie să furnizeze date din BDS fără avizul directorului.
 9. Nu are voie să înstrăineze documente de pedologie, bonitare sau de poluare.
 10. Beneficiază de o pauza de masa de 15 minute, pauza care este inclusă în timpul normal de lucru. Masa se va servi în bucătăria unităţii.
 11. Menţinerea bazelor de date în condiţii normele de ordine şi curăţenie, fără a fi deteriorate.

 

4. Compartiment de monitorizare şi fond funciar

 

 1. Efectuarea pe calculator a studiilor: pedologice, agrochimice, de poluare, monitoring – partea de birou, precum şi a altor lucrări executate de O.S.P.A. Teleorman.
 2. Monitorizarea datelor pedologice, agrochimice şi de poluare.
 3. Întreţinerea (actualizarea) software-ului de gestiune a bazelor de date (Xped) a unităţilor de sol-teren şi de expertiză pentru elaborarea studiilor pedologice executate de Oficiul de Studii Pedologice şi Agrochimice Teleorman, conform cerinţelor Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale Bucureşti şi Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie şi Protecţia Mediului – ICPA Bucureşti.
 4. Elaborarea de rapoarte de monitorizare pentru Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale Bucureşti, Direcţia pentru Agricultură A Judeţului Teleorman şi Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Pedologie, Agrochimie şi Protecţia Mediului – ICPA Bucureşti.
 5. Elaborarea unor rapoarte de mediu (pentru secţiunea sol) pentru Ministerul Apelor şi Protecţiei Mediului, conform Legii nr. 444/2002 şi OUG nr. 38/2002.
 6. Elaborarea unor situaţii solicitate de Institutul Naţional de Statistică, conform acelor documente.
 7. Optimizarea activităţilor de colectare a datelor, de introducere a lor în baza de date şi de utilizare a bazei de date în vederea obţinerii rapoartelor solicitate.
 8. Elaborarea de rapoarte saptămânal către Instituţia Prefectului Judeţului Teleorman privind activitatea Oficiul de Studii Pedologice şi Agrochimice Teleorman din saptămâna în curs şi programul activităţii pentru săptămâna următoare.
 9. Elaborarea de rapoarte lunare către Instituţia Prefectului Judeţului Teleorman privind planul de actiuni şi planul activităţii întreprinse de O.S.P.A. Teleorman în luna respectivă.
 10. Elaborarea de rapoarte trimestrială către Instituţia Prefectului Judeţului Teleorman privind acţiunile şi activităţile O.S.P.A. Teleorman în trimestrul respectiv.
 11. Prelucrarea şi/sau reactualizarea studiilor pedologice privind sistemul judeţean de monitorizare sol-teren pentru agricultură în judeţul Teleorman, potrivit reglementărilor tehnice specifice.
 12. Actualizare bazei de date privind situaţia calităţii solurilor din punct de vedere al reacţiei solului, conţinutul de fosfor şi potasiu mobil, azot şi humus.
 13. Elaborarea de rapoarte privind implementarea planului directivei nitraţilor şi nitriţilor în localităţile din judeţul Teleorman declarate zone vulnerabile la poluarea cu nitraţi şi nitriţi din surse agricole, conform Ordinului nr. 1552/743/2008.
 14. Evidenţa studiilor speciale privind aplicarea dejecţiilor lichide şi solide pe terenurile agricole şi monitorizarea lor.
 15. Evidenţa şi întocmirea documentaţiilor pedologice privind scoaterea şi redarea terenurilor agricole din/în circuitul agricol, conform Legii nr. 18/1991 a fondului funciar.
 16. Evidenţa studiilor speciale privind aplicarea nămolurilor de epurare ca îngrăşăminte pe terenurile agricole şi monitorizarea lor.
 17. Implementarea sistemului de monitorizarea la solurilor în concordanţă cu sistemul paneuropean.
 18. Elaborarea anuală a actualizării şi reactualizării a Sistemului Judeţean de Monitorizare sol-teren pentru agricultură la nivelul judeţului Teleorman.
 19. Lucrări de secretariat.
 20. Beneficiază de o pauza de masa de 15 minute, pauza care este inclusă în timpul normal de lucru. Masa se va servi în bucătăria unităţii.
 21. Răspunde de curăţenia şi ordinea din compartiment şi de orice activitate la care sunt solicitaţi de către Director în problema gospodăririi şi curăţeniei din cadrul sediului, cât şi în curte.
 22. Trebuie să existe întodeauna preocuparea în perfecţionarea profesională şi este obligat sa păstreze confidenţialitatea datelor.

 

5. Compartiment financiar-contabil, personal, salarizare, juridic, administrativ

 

 1. Coordonează şi răspunde de întreaga activitate din compartimentul financiar-contabil, personal, salarizare, juridic şi administrativ.
 2. Răspunde de activitatea OSPA cât şi de disciplina în unitate când nu este directorul în unitate.
 3. Alte lucrări legate de activitatea OSPA Teleorman, ce se primesc prin dispoziţii de la şeful ierarhic superior, directorul unităţii.
 4. Răspunde de întreaga activitate din compartimentul financiar-contabil, personal, conform fişei postului.
 5. Beneficiază de o pauza de masa de 15 minute, pauza care este inclusă în timpul normal de lucru. Masa se va servi în bucătăria unităţii.

 

Deoarece unitatea este autofinanţată, şi procesul de lucru se rezumă la contractele încheiate cu beneficiarii, în cazul reorganizării sau a dificultăţilor economice, Conducerea OSPA are dreptul de a face propuneri, ca unitatea să nu-şi întrerupă activitatea, luând măsuri conform Codului Muncii art. 65, 66.

În cazul în care se aplică art. 65, 66 din Codul Muncii – conducerea unităţii are dreptul de a stabili locurile de muncă şi posturile de care se poate dispensa fără ca activitatea unităţii să fie întreruptă sau să înceteze.

regulament-intern-ospa