Direcția pentru Agricultură Județeană Teleorman

Prima pagină \ Informații de interes public \ Comunicate de presă \ PROGRAM DE SUSŢINERE  PENTRU ACTIVITATEA DE REPRODUCŢIE, INCUBAŢIE ŞI CREŞTERE ÎN SECTORUL AVICOL

PROGRAM DE SUSŢINERE  PENTRU ACTIVITATEA DE REPRODUCŢIE, INCUBAŢIE ŞI CREŞTERE ÎN SECTORUL AVICOL

02.sept. 2022

PROGRAM DE SUSŢINERE  PENTRU ACTIVITATEA DE REPRODUCŢIE, INCUBAŢIE ŞI CREŞTERE ÎN SECTORUL AVICOL

Direcţia pentru Agricultură Judeţeană Teleorman, vă informează în conformitate cu prevederile Legii nr.227/2018 privind aprobarea Programului de susţinere pentru activitatea de reproductive, incubatie si de crestere in sectorul avicol  că se poate acorda sprijin financiar pentru infiintarea de ferme de reproductive, statii de incubatie ori ferme de crestere noi sau investiţiile în ferme aflate in conservare care isi maresc capacitatea de cazare.

BENEFICIARI

Ajutorul de stat se acorda  pentru investiţii în ferme de reproductive, statii de incubatie si ferme de crestere următorilor beneficiari, astfel:

a)persoanelor juridice şi/sau PFA şi/sau IF şi/sau II care deţin exploataţii cu aviz/înregistrate/autorizate sanitar-veterinar de reproducţie sau de creştere ori staţii de incubaţie a ouălor;

b)persoanelor juridice şi/sau PFA şi/sau IF şi/sau II care deţin exploataţii de păsări aflate în conservare sau staţii de incubare a ouălor aflate în conservare;

c)persoanelor juridice şi/sau PFA şi/sau IF şi/sau II care deţin exploataţii cu aviz/înregistrate/autorizate sanitar-veterinar de reproducţie sau de creştere ori de incubaţie, care îşi măresc capacitatea de cazare sau capacitatea de incubaţie a ouălor.

Beneficiarii trebuie să deţină suprafaţa de teren necesară investiţiilor realizate în baza Programului de susţinere pentru activitatea de reproductive, incubatie si de crestere in sectorul avicol.

CATEGORII DE FERME CARE SE POT ÎNFIINŢA ŞI CHELTUIELI ELIGIBILE

 

Categoriile de ferme care se pot înfiinţa în baza Programului de susţinere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducţie sunt următoarele:

a)pentru înfiinţarea de ferme de reproducţie sau staţii de incubaţie ori ferme de creştere, care se încadrează în capacităţile maxime de cazare/producţie/beneficiar,

b)pentru investiţii în ferme de reproducţie sau în staţii de incubaţie ori în ferme de creştere, aflate în activitate sau în conservare, care se încadrează în capacităţile maxime de cazare/producţie/beneficiar;

c)pentru mărirea capacităţii de cazare/producţie pentru ferma de reproducţie sau staţia de incubaţie ori ferma de creştere, existente, până la capacitatea maximă de cazare/producţie/beneficiar, prevăzută la .

Ajutorul de stat prevăzut  se acordă şi persoanelor juridice şi/sau PFA şi/sau IF şi/sau II care deţin exploataţii cu aviz/înregistrate/autorizate sanitar-veterinar de reproducţie sau de creştere ori staţii de incubare a ouălor, asociate în cooperative agricole de exploatare şi gestionare a efectivelor de animale, în vederea înfiinţării de ferme de reproducţie sau staţii de incubaţie ori ferme de creştere noi, care se încadrează în capacităţile maxime de cazare/producţie/ beneficiar.

Capacităţile maxime de cazare/producţie în funcţie de activitatea desfăşurată şi de categoria de animale sunt de:

a)reproducţie:

(i) tineret 36.000 de locuri de cazare/producţie;

(ii) adulte 60.000 de locuri de cazare/producţie;

b)incubaţie: 1.765.000 de locuri;

c)creştere:

(i) găini ouă consum 200.000 de locuri de cazare/producţie;

(ii) pui de găină pentru carne 350.000 de locuri de cazare/producţie;

(iii) pui de curcă pentru carne 150.000 de locuri de cazare/producţie.

 

Cheltuieli eligibile necesare realizării investiţiilor obţinute în baza prevederilor prezentei legi sunt:

a)construcţia staţiilor de incubaţie, fermelor de reproducţie sau de creştere noi;

b)achiziţionarea sau achiziţionarea prin leasing de utilaje şi echipamente, respectiv echipamentele pentru furajare şi adăpare, microclimat, depozitarea, evacuarea şi tratarea dejecţiilor;

c)costuri cu serviciile, respectiv elaborarea de studii de orice natură necesare realizării investiţiei, proiecte de construcţie, servicii de arhitectură, organizare de şantier, asigurarea utilităţilor, consultanţă şi autorizaţii.

NIVELUL AJUTORULUI DE STAT –FINANŢARE

 

Ajutorului de stat pentru cheltuielile eligibile este de maximum 40% din cost. Nivelul ajutorului prevăzut mai sus  poate fi majorat cu câte 20 de puncte procentuale din costul, pentru:

  • tineri fermieri sau sunt fermieri care s-au instalat în cei 5 ani anteriori datei de depunere a cererii de finanţare în Programul de susţinere pentru activitatea de reproducţie, incubaţie şi de creştere în sectorul avicole;
  • investiţiile se realizează în zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice;
  • investiţii colective care sunt realizate de crescătorii de păsări.

Intensitatea ajutorului de stat nu poate depăşi 90 de puncte procentuale

Sprijinul prevazut prin Legea nr.227/2018 cu modificarile si completarile ulterioare, se deruleaza prin Directia pentru Agricultura Judeteana, fiind necesare urmatoarele documente:

-cererea de înscriere în Programul de susţinere pentru activitatea de reproducţie, incubaţie şi de creştere în sectorul avicol, însoţită de următoarele documente:

a)împuternicire/procură notarială şi o copie a BI/CI al/a reprezentantului legal;

b)copie a certificatului de înregistrare al Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, precum şi copie a BI/CI al/a împuternicitului persoană fizică, după caz;

c)copie de pe actul constitutiv;

d)dovadă cont activ bancă/trezorerie;

e)pentru terenurile pe care se realizează investiţia, documente care atestă dreptul de proprietate, administrare, uz, uzufruct, superficie, servitute sau altele, dobândit prin act autentic notarial, certificate de moştenitor, act administrativ de restituire, hotărâre judecătorească, lege;

f)plan cadastral;

g)pentru exploataţiile în conservare, documentul contabil de intrare în conservare sau factura de cumpărare a activului.

 

 

 

Cererea de înscriere în program se poate depune până la 15 septembrie inclusiv.

 

 

DEPUNEREA CERERII DE FINANŢARE

Pentru accesarea schemei de ajutor de stat, după înscrierea Programul de susţinere pentru activitatea de reproducţie, incubaţie şi de creştere în sectorul avicol, pentru obţinerea ajutorului de stat beneficiarii depun cererea de finanţare la Directia pentru Agricultura Judeteana, , însoţită de următoarele documente, după caz:

a)studiul de fezabilitate pentru investiţia solicitată;

b)extras de carte funciară şi ridicare topografică pentru terenul pe care se realizează investiţia;

c)certificat de urbanism.

.

 

Informaţii suplimentare şi clarificări se pot obţine la sediul Direcţiei pentru Agricultură Judeţeane Teleorman sau la tel. 0247 315 580,fax. 0247 315 651, email:dadr.tr@madr.ro.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Director executiv,

ing. Pantalie Veronela