Sistemul de agricultură ecologică
CONDUCERE

Director executiv:

Ec. Carmen Mariana MIRON URITU

Audiențe: joi - 1000 - 1200

Director executiv adjunct:

Ing. Stelian Găină

Audiențe: miercuri - 1000 - 1200

PROGRAM DE LUCRU

Luni - Joi:      830 - 1700

Vineri:           830 - 1430

Sistemul de agricultură ecologică

DOCUMENTE DE REFERINŢĂ

Obiectivele, principiile şi normele aplicabile producţiei ecologice sunt cuprinse în legislaţia comunitară şi naţională din acest domeniu, din care amintim:

 

Definiţii şi abrevieri ale termenilor utilizaţi în prezentare

MADR Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale
EM – entitate mandatata
 • direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti;
 • asociaţiile profesionale legal constituite în domeniul de agricultură ecologică;
 • organismele de inspecţie şi certificare.
DAJ Directia pentru Agricultura Judeteana

 

Reguli privind activarea in sistemul de agricultura ecologica 

In conformitate cu legislatia comunitara si nationala orice operator care initiaza in cadrul exploatatiei o activitate de productie ecologica trebuie:

 • sa comunice aceasta activitate autoritatilor competente, respectiv au obligaţia de a-şi înregistra activitatea la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin direcţiile pentru agricultură judeţene şi a municipiului Bucureşti
 • sa isi supuna exploatatia sistemului de control, inspectie ce se efectueaza in Romania de catre organisme de inspecţie şi certificare private, aprobate de Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pe baza criteriilor de independenţă, imparţialitate şi competenţă, stabilite în Ordinul nr. 181/2012, dupa acreditarea acestora, în conformitate cu norma europeană EN ISO 45011:1998, organisme ce se regasesc pe site-ul oficial al MADR.

De asemenea in cadrul unei astfel de exploatatii se vor aplica urmatoarele norme:

 • perioada de conversie incepe cel mai devreme atunci cand operatorul informeaza autoritatile competente enumerate anterior cu privire la activitatea sa si cand supune exploatatia unui sistem de control, in baza unui contract de inspectie si certificare incheiat cu un organism de inspectie si certificare aprobat de MADR
 • pe durata perioadei de conversie se pun in aplicare toate normele stabilite in REGULAMENTUL (CE) NR. 834/2007 si REGULAMENTUL (CE) NR. 889/2008
 • perioada de conversie este cuprinsa intre doi ani pentru culturile anuale si culturile furajere perene si trei ani pentru culturile perene, altele decat furajele.
 • Autoritatea competenta (MADR) prin organismele de inspectie si certificare poate decide sa recunoasca retroactiv ca facand parte din perioada de conversie o perioada imediat precedenta debutului perioadei de conversie, daca sunt intrunite conditiile specificate in Reg CE 889/2008 – Capitolul 5, art. 36.
 • Pe durata întregului lanţ de obţinere a unui produs ecologic, operatorii trebuie să respecte permanent regulile stabilite în legislaţia comunitară şi naţională
 • În urma controalelor efectuate de organismele de inspecţie şi certificare, operatorii care au respectat regulile de producţie vor primi certificatul de produs ecologic şi îşi vor putea eticheta produsele cu menţiunea ,,ecologic”. Pe eticheta aplicată unui produs ecologic sunt obligatorii următoarele menţiuni: referire la producţia ecologică, siglele, numele şi codul organismului de inspecţie şi certificare care a efectuat inspecţia şi a eliberat certificatul de produs ecologic.

 

PERIOADA DE INSCRIERE:

În fiecare an, până la data de 16 mai (inclusiv), operatorii au obligaţia de a-şi înregistra activitatea la Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin directiile pentru agricultura judetene si a municipiului Bucuresti.

Pentru anul 2014, termenul de înregistrare a operatorilor în sistemul de agricultură ecologică este de 31 iulie.

Fac exceptie operatorii care intră pentru prima dată în sistem şi nu solicită sprijin financiar precum si operatorii care desfăşoară activităţi în domeniile: procesare, comerţ pe piaţa internă şi/sau comerţ intracomunitar, import, export, floră spontană şi acvacultură , care îşi pot înregistra activitatea până la data de 15 decembrie.

 

DOCUMENTE NECESARE:

Modelele fişelor de înregistrare sunt cuprinse în anexele nr. 1-7, astfel:

 • Fişă de înregistrare a producătorilor în agricultura ecologică - anexa nr. 1;
 • Fişă de înregistrare a unităţilor de producţie de acvacultură ecologică - anexa nr. 2;
 • Fişă de înregistrare a procesatorilor în agricultura ecologică - anexa nr. 3;
 • Fişă de înregistrare a operatorilor din agricultura ecologică - floră spontană - anexa nr. 4;
 • Fişă de înregistrare a importatorilor de produse ecologice - anexa nr. 5;
 • Fişă de înregistrare a exportatorilor de produse ecologice - anexa nr. 6;
 • Fişă de înregistrare a comercianţilor de produse ecologice - anexa nr. 7.

 

Fişele de înregistrare sunt însoţite, obligatoriu, de următoarele documente:

 • contractul încheiat între operator şi organismul de inspecţie şi certificare menţionat în fişa de înregistrare;
 • declaraţia pe propria răspundere pentru deţinerea documentelor necesare înscrierii în agricultura ecologică, care se completează conform modelului prevăzut în anexa nr. 9.

Nomenclatoarele folosite pentru completarea fiselor de inregistrare, conform modelelor din anexele 1-7, armonizate cu nomenclatoarele specifice nationale si internationale sun disponibile pe site-ul DAJ TELEORMAN

 
ALTE PRECIZARI

 • Operatorii care au mai multe puncte de lucru pe raza mai multor judeţe depun fişa de înregistrare doar la DAJ pe raza judeţului în care au sediul social. În fişa de înregistrare se menţionează, în mod obligatoriu, toate punctele de lucru ale operatorului, din toate aceste judeţe.
 • Operatorii care desfăşoară activitate de producţie şi care comercializează exclusiv produse obţinute în propria exploataţie depun la DAJ doar Fişa de înregistrare a producătorilor în agricultura ecologică.
 • În situaţia în care operatorii respectivi intenţionează să comercializeze şi alte produse, provenite de la terţi, depun la DAJ, pe lângă Fişa de înregistrare a producătorilor în agricultura ecologică, şi Fişa de înregistrare a comercianţilor de produse ecologice.
 • Înregistrarea operatorilor care valorifică produse rezultate din livezile răzleţe ţărăneşti se face conform prevederilor art. 86 din Regulamentul (CE) nr. 889/2008 al Comisiei din 5 septembrie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice în ceea ce priveşte producţia ecologică, etichetarea şi controlul, care reglementează măsurile de control, în caz de subcontractare. În acest sens sunt necesare:
  • lista subcontractanţilor, respectiv a proprietarilor terenurilor cu pomi răzleţi, condiţia necesară fiind ca aceştia să fie supuşi sistemului de control; se impune să existe minimum o persoană din fiecare judeţ care face obiectul acestei solicitări, care să fie înscrisă pe anexa fişei de înregistrare în agricultura ecologică a procesatorilor sau a comercianţilor de produse ecologice;
  • existenţa unui acord scris prin care subcontractanţii şi proprietarii de teren sunt de acord să fie supuşi sistemului de control;
 • Operatorii care şi-au înregistrat activitatea pot reveni cu modificări la fişa de înregistrare, prin completarea şi depunerea Declaraţiei pe propria răspundere pentru modificarea fişei de înregistrare în agricultura ecologică depuse iniţial, prevăzută în anexa nr. 13.

Situaţiile în care se poate depune declaraţie de modificare sunt următoarele:

 • operatorul a încheiat contract cu un organism de inspecţie şi certificare ce nu mai activează pe teritoriul României, ca urmare a renunţării sau a retragerii aprobării de către MADR. Declaraţia, însoţită de contractul încheiat cu noul organism de inspecţie şi certificare, precum şi de fişa de înregistrare iniţială, se depune la DAJ, în termen de 30 de zile de la primirea comunicării din partea MADR;
 • rezilierea contractului cu organismul de inspecţie şi certificare menţionat în fişa de înregistrare (cu înaintarea dovezii acestei rezilieri) şi încheierea unui contract cu un alt organism de inspecţie şi certificare;
 • schimbarea formei de organizare;
 • schimbarea numelui, ca urmare a schimbării denumirii exploataţiei fără modificarea CUI;
 • schimbarea numelui, ca urmare a schimbării denumirii exploataţiei, cu modificarea CUI;
 • schimbarea administratorului exploataţiei (nume, prenume, CNP) - în cazul persoanelor juridice;
 • schimbarea adresei deţinătorului exploataţiei;
 • cazuri de forţă majoră sau circumstanţe excepţionale:
  • decesul fermierului;
  • incapacitatea profesională de lungă durată a agricultorului;
  • o catastrofă naturală gravă care afectează foarte mult suprafeţele agricole/de producţie piscicolă ale exploataţiei;
  • distrugerea accidentală a clădirilor destinate creşterii animalelor/bazinelor piscicole, aflate pe exploataţie;
  • o epizootie care afectează parţial sau integral şeptelul agricultorului sau stocul de peşte;
 • constatarea unor diferenţe în ceea ce priveşte dimensiunea exploataţiei declarată în fişa de înregistrare la data depunerii acesteia la EM şi dimensiunea acesteia constatată de organismul de inspecţie şi certificare cu care operatorul are încheiat contract, în urma efectuării inspecţiei;
 • transferul total a activităţii cu profil ecologic;
 • transferul parţial al exploataţiei ecologice a producătorului - producţie vegetală sau piscicolă.

În situaţia în care operatorul se retrage din proprie iniţiativă din sistemul de agricultură ecologică, acesta este obligat să notifice EM/DAJ la care s-a înregistrat, prin depunerea formularului prevăzut în anexa nr. 14.

Operatorul are obligaţia să menţină pentru o perioadă de 5 ani după notificarea retragerii din sistemul de agricultură ecologică înregistrările contabile, precum şi toate documentele emise în perioada activării acestuia în sistemul de agricultură ecologică.

În situaţia în care un operator a fost exclus de către organismul de inspecţie şi certificare din sistemul de agricultură ecologică, pentru neconformităţi majore produse datorită unor fraude (conform listei de sancţiuni pe care organismele de inspecţie şi certificare le aplică operatorilor), acesta nu mai poate depune o nouă fişă de înregistrare decât după 5 ani de la excludere.

 

EXONERAREA DE LA ÎNREGISTRAREA ÎN SISTEMUL DE AGRICULTURĂ ECOLOGICĂ

Comercianţii cu amănuntul care vând produse ecologice ambalate şi etichetate direct consumatorului sau utilizatorului final se exonerează de la înregistrarea în sistemul de agricultură ecologică, cu condiţia de a-şi declara activitatea la EM/DAJ.

Nu beneficiază de această exonerare acei comercianţi cu amănuntul care produc, procesează sau depozitează altfel decât prin menţinerea unei legături cu punctul de vânzare sau care importă produse ecologice ori au subcontractat activităţile menţionate anterior către o parte terţă.

Pentru a beneficia de exonerare, operatorii depun la DAJ/EM „Declaraţia pe propria răspundere pentru exonerarea unor comercianţi de la înregistrarea în sistemul de agricultură ecologică”, anexa 11.

Procedura aplicabilă comercianţilor exoneraţi de la înregistrarea în sistemul de agricultură ecologică este prevăzută în anexa nr. 12.

Anexele nr. 1 - 7 - Fişe de înregistrare a producătorilor în agricultura ecologică
(Download » fise-inregistrare-eco-anexele_1-7.doc - 401.5 KB)
Anexa nr. 9 - Declaraţia pe propria răspundere pentru deţinerea documentelor necesare înscrierii în agricultura ecologică
(Download » anexa_9.doc - 99.5 KB)
Anexele nr. 11 - 12 - Declaraţia pe propria răspundere pentru exonerarea unor comercianţi de la înregistrarea în sistemul de agricultură ecologică şi Procedura aplicabilă comercianţilor exoneraţi de la înregistrarea în sistemul de agricultură ecologică
(Download » anexele_11-12.doc - 77.5 KB)
Anexa nr. 13 - Declaraţia pe propria răspundere pentru modificarea fişei de înregistrare în agricultura ecologică depuse iniţial
(Download » anexa_nr._13.doc - 76.5 KB)
Anexa nr. 14 - Notificare privind retragerea din sistemul de agricultură ecologică
(Download » anexa_14.doc - 23 KB)
Lista organismelor de inspecție şi certificare aprobate de M.A.D.R pentru efectuarea inspecţiei şi certificării produselor agroalimentare ecologice pe teritoriul României
(Download » Organisme_de_inspectie_si_certificare.doc - 79.5 KB)

This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Nomenclator_acvacultura.pdf.

This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Nomenclator_culturi.pdf.

This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Nomenclator_flora_spontana.pdf.

This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Nomenclator_grupe_produse_procesate.pdf.

This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Nomenclator_import_export.pdf.

Nomenclator produse procesate
(Download » Nomenclator_produse_procesate.xls - 108 KB)

This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Nomenclator_specii_categorii_animale.pdf.

This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Nomenclator_specii_si_rase_de_animale.pdf.